موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

مشاوره رایگان    ٨٦٠٨٦١٥٨-٠٢١
موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

تغییرات در برنامه های استانی کشور کانادا

تغییر در برنامه استانی

آخرین استانی که امکان ورود با اقامت دائم را از طریق ویزای سرمایه گذاری برنامه کار آفرینی وجود داشت هم به دیگر استانها پیوست و امکان ورود با اقامت دائم را لغو کرد.

فهرست مطالب