موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

مشاوره رایگان    ٨٦٠٨٦١٥٨-٠٢١
موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

اسپانسرشیپ

اسپانسرشیپ همسر

اسپانسرشیپ همسر اسپانسرشیپ همسر، یک بخش از برنامه مهاجرت به همراه خانواده است. در این برنامه، یک شهروند کانادا یا  یک شخص که اقامت دائم