روش های مهاجرت به کانادا

کشور کانادا یکی از انگشت شمار کشورهایست که نه یک سازمان بلکه امورمربوط به مهاجرت درآن کشور در یک وزارتخانه انجام میشود که این خود نمایانگر اهمیت موضوع مهاجرت در آن کشورست .سالیان درازیست که مهاجرین و مهاجرت جزسیاست های اصلی و ازپایه های اصلی برنامه های بلند مدت آن کشور است. بهمین دلیل کانادا هدف بسیاری از متقاضیان مهاجرت از جمله ایرانیان است.وزارت مهاجرت کاناداچندین روش پیشروی متقاضیان قرار داده است ازجمله برای اقامت دائم روش های:
_نیروی متخصص
_خود اشتغالی
_تجربه کانادایی
_سرمایه گذاری
_کارآفرینی
و …..

:و برای اقامت موقت
_تحصیلی
_ کاری
_ویزیتور تجاری
_توریستی
_سوپر ویزا
و ……

برای ارزیابی شرایط خود ، به قسمت فرم ارزیابی  مراجعه فرمایید. همکاران پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید…